Rozbudowa systemu odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, stanowi kompleksowy projekt pozyskiwania biogazu z wykorzystaniem na cele energetyczne jako odnawialnego źródła energii.

Głównym celem projektu było ograniczenie emisji niezorganizowanej gazów z powierzchni składowiska i wykorzystanie biogazu powstającego w złożu odpadów do celów energetycznych w biogazowym kogeneracyjnym zespole prądotwórczym. W wyniku realizacji projektu produkowana jest energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby własne a nadwyżka przesyłana jest do sieci energetycznej, natomiast energia cieplna odzyskana z silnika gazowego wykorzystana jest do celów technologicznych oraz na potrzeby obiektów na składowisku.

Instalacja systemu pozyskiwania i utylizacji biogazu składa się z następujących elementów:

  • studni gazowych,
  • rurociągów przesyłowych biogaz,
  • stacji pozyskiwania i obróbki biogazu z pochodnią dachową,
  • kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego, ( elektrociepłownia biogazowa)
  • wewnętrznej linii zasilającej łączącej zespół prądotwórczy ze stacja transformatorową,
  • napowietrznej stacji transformatorowej.

Biogazowy agregat prądotwórczy z blokiem odzysku ciepła w obudowie kontenerowej, jest źródłem energii elektrycznej i energii cieplnej wytwarzanej wyniku spalania biogazu. Zespół kogeneracyjny może pracować w sposób ciągły wytwarzając moc elektryczną do 365 kWe i mocą cieplną do 455 kWt.

Pozyskiwanie biogazu składowiskowego oraz jego neutralizacja przyczynia się do ogranicza emisji niezorganizowanych gazów cieplarnianych do atmosfery takich jak dwutlenek węgla i metan które są odpowiedzialne za zmiany klimatyczne na ziemi. Metan który jest głównym składnikiem biogazu składowiskowego ma około dwudziestokrotnie większy wpływ na tworzenie się efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla.
Wykorzystanie biogazu składowiskowego jako źródła energii odnawialnej stanowi eksploatacje własnych (lokalnych) zasobów energetycznych. Skojarzona energetyka odnawialna jest przykładem kompleksowego podejścia do problemów w zakresie poszanowania energii w procesie jej pozyskiwania, maksymalnej sprawności jej przetwarzania, oraz w kontekście ochrony środowiska naturalnego człowieka.

NOVA Spółka z o.o. posiada koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle odnawialnym, oraz jest członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

CIEKAWOSTKI

BIP