1. Zakres działalnosciI. Kompleksowa gospodarka  odpadami.
 1. Odpady komunalne, inne niż niebezpieczne i obojętne:
  • przyjmowanie odpadów na składowisko  dostarczanych przez zewnętrznych  przewoźników,
  • odbiór odpadów od wytwórców prywatnych i instytucjonalnych,
  • dostarczanie wytwórcom odpadów kontenerów, pojemników oraz worków do  segregacji odpadów,
  • segregacja odpadów komunalnych  na modułowej linii sortowniczej,
  • deponowanie balastu na składowisku,
  • segregacja i odzysk  surowców wtórnych.
 2. Odpady wielkogabarytowe:
  • rozbiórka i odzysk surowców wtórnych na  stanowisku odzysku  odpadów wielkogabarytowych 
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • prowadzenie  punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 4. Odpady niebezpieczne
  • prowadzenie  zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych w placówkach oświatowych,
 5. Eksploatacja instalacji pozyskiwania i wykorzystania biogazu do celów energetycznych.
 6. Zagospodarowanie surowców wtórnych
  • belowanie makulatury, butelek typu PET, puszek aluminiowych i metalowych;
  • mielenie tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC, PEHD);

 

 1. Usługi
 1. Wynajem sprzętu ciężkiego z obsługą operatorską:
  • ładowarka kołowa;
  • miniładowarka kołowa z wielofunkcyjnym osprzętem (do robót budowlanych, transportowych, porządkowych);
  • spycharka gąsienicowa ;
 2. Transport samochodowy:
  • samochód dostawczo – osobowy,
  • pojazd do zbiórki odpadów komunalnych w pojemnikach,
  • samochód hakowiec.
 3. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami
  • zagospodarowanie odpadów, eksploatacja, zamknięcie składowisk i ich rekultywacja oraz aspekty ochrony środowiska;
 4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia ( instytucja szkoląca):
  •  praktyki, staże oraz przygotowanie  zawodowe,
  • warsztaty szkoleniowe
  • seminaria , konferencje, prelekcje
 5. Utrzymanie terenów zielonych:
  • prowadzenie szkółki drzew i krzewów w ramach działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni.

 

 1. Edukacja ekologiczna:
 1. Prowadzenie akcji edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Nowego Sącza.

CIEKAWOSTKI

BIP